Home บุคลากร
อีเมล พิมพ์ PDF
001
นางณิชชา บุญเรืองสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะครู
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี  เขต 1
 

002
นายธรรมนอง  อินทนาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

ช่วงชั้นอนุบาล

 

 

 

 

 

 

   


นางพรรณงาม  เกษตรเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 
นางสุขี  คำแปง
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางมะลิวัลย์  ขมิ้นเครือ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

005
นางกรรณิการ์  บุญกาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

ช่วงชั้นที่ 1  ป.1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

0016
นางเข็มทอง  สารกอง
ครูชำนาญการพิเศษ

 

003
นางสุภาพรรณ  วีรวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ

 

0023
นางสุวคนธ์  ศรีวิไล
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 
นางรุจิรา  สุวรรณทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 
นางนลินี  สาริโท
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นายบุญเลิศ  คูณแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 
นางสุนีย์  คูณแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นายอุดม  ชาวยศ
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางรัตนาพร บุษษะ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

006
นางสุรัตยา สาคมิตร
ครูชำนาญการ

 ช่วงชั้นที่ 2  ป.4-6                


นางสาวสมคิด  เทือกท้าว
ครูชำนาญการพิเศษ

 

007
นางกรรณิการ์  โภคาพาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

0013
นางชีวรัตน์ ภาคี
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นางสาทร  อรรถุประจง
ครูชำนาญการพิเศษ

 

0025
นางบุษราภรณ์  ราสุโส
ครูชำนาญการพิเศษ

                 


นางบุหงา  จันทร์ประทัศน์
ครูชำนาญการพิเศษ

 


นายอาคม  นุ้ยห้วยแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

 


 

 

 

 


 

 ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-3                


นางกรรณิกา  สาครเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

0010
นางวิลาวัณย์  อุทามนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ

 

009
นางสุปราณี  แดงนา
ครูชำนาญการพิเศษ

 

0011
นางนิลวรรณ วงศ์ละ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

0020
นายประยูร  ศรีสอนดี
ครูชำนาญการพิเศษ

                 


 

 

0027
นางเจียงลม  โฉมหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

008
นางสาวนวลลออ  แสนวันดี
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

0017
นางจุทาทิพ  วาทะสิทธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

0019
นายสุรชาติ วาทะสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

                 

0022
นางแสงจันทร์  สิทธิพิสัย
ครูชำนาญการพิเศษ

 

0021
นายธงชัย  สิทธิพิสัย
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 


 

 

 

                 


นายคำเพียร  พรมบุตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ