Home สุขศึกษาและพลศึกษา

เพศศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

ผลงานทางวิชาการ     รายงานการใช้และผลการทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง                        เพศศึกษา
                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ผู้จัดทำ                    นายธงชัย  สิทธิพิสัย
สถานที่ทำงาน           โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  1
                              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา               2550

บทคัดย่อ

        รายงานการใช้และผลการทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  เพศศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  นี้   มีวัตถุประสงค์คือ
       1.  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา  เรื่อง  เพศศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
       2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เพศศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   คือ พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ  การตอบสนองทางเพศ
สุขปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเพศ  การแต่งงานหรือการสมรส  การวางแผนครอบครัว  กามโรค โรคเอดส์  กฎหมายกับการกระทำผิดทางเพศ และกฎหมายครอบครัว  เมื่อนักเรียนได้ศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปในแต่ละเล่ม
     ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   โรงเรียนบ้านหนองนาคำ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต 1    ปีการศึกษา  2550  
จำนวน  30  คน
     ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  คือ  1  ภาคเรียน
    เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย  ชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เพศศึกษา
จำนวน  14  เล่ม  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการทดลองพบว่า
     1.  ชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เพศศึกษา    จำนวน 14 เล่ม    ที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพ  86.00/82.00     แสดงว่า  ชุดบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เพศศึกษา
จำนวน  14  เล่ม  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ        ที่ระดับ  .05

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2009 เวลา 16:33 น. )