Home กิจกรรม โรงเรียนบ้านจอมตาล

โรงเรียนบ้านจอมตาล

อีเมล พิมพ์ PDF

ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหนองนาคำ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดูโนนสำราญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  เมื่อวันที่ 11  พฤศจิกายน  2554  เวลา 09.30  น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบานหนองนาคำ


นางณิชชา  บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และบรรยายสรุปหลักการและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ


นายคำแปลง  แก้วเมือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ เป็นตัวแทนคณะศึกษาดูงานกล่าวขอบคุณรับมอบของที่ระลึกคณะศึกษาดูงานศึกษา ดู เอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 เพื่อเป็นแนวดำเนินการของโรงเรียนต่อไป  โดยมีหัวหน้างาน วิชาการ  บุคคล  การเงิน  บริหารทั่วไป คอยตอบข้อซักถาม


คณะศึกษาดูงานศึกษาเอกสารต่าง ๆ และเดินดูการจัดการเรียนการสอนตามห้องเรียน  เสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน  เดินทางกลับเวลา  12.00 น.
ข้อความ (0)Add Comment

เขียนข้อความ
smaller | bigger

busy
 

ข่าวการศึกษา