Home กิจกรรม SAR โรงเรียน

SAR โรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF
SAR โรงเรียนบ้านหนองนาคำ ปีการศึกษา 2553

                                                          บทที่  1
                                                     ข้อมูลพื้นฐาน
1.  ข้อมูลทั่วไป
     1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ 
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ 41000  โทรศัพท์042-290495  / 042290283
www.nnkudon.com   e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   
สังกัด     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  1   
              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้งเมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2474 
    1.2   จัดการศึกษา   ระดับ อนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    1.3   เขตบริการ การจัดการศึกษา   มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 1 บ้านหนองนาคำ  หมู่ที่  9  บ้านตูม 
            หมู่ที่ 16  บ้านนาดอน  และหมู่ที่ 18 บ้านโนนกอก   
     1.4  พื้นที่โรงเรียน  จำนวน  13 ไร่ 3 ตารางวา   ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ ทะเบียนเลขที่  อด.1562  
2 ข้อมูลด้านการบริหาร
2.1. ชื่อ - สกุล ผู้บริหาร นางณิชชา  บุญเรืองศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิทางการศึกษา กศ.ม.(บริหารการศึกษา)  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นเวลา  6  ปี 7  เดือน
2.2  ชื่อ -  สกุล ผู้ช่วยผู้บริหาร  นายธรรมนอง  อินทนาม   รองผู้อำนวยการโรงเรียน วุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี  และ ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้  ตั้งแต่  19 เมษายน  2543  เป็นเวลา  10  ปี  -  เดือน
2.3  หลักการจัดการศึกษา   ในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนได้นำหลักการที่สำคัญ ดังนี้
  1) หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมเป็นผู้มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตส่วนตน  สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ชาญฉลาดและมีความเป็นประชาธิปไตย
  2) หลักการจัดการศึกษา เพื่อความเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและทักษะพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต  มีความมุ่งมั่น  ขยัน ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดทนมีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์  เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีทั้งของครอบครัว ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก
3) หลักแห่งความเสมอภาค  คนไทยทั้งปวงมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อย่างทั่วถึงควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
4) หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วม ในการ
บริหารจัดการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ตามนัยของรัฐธรรมไทย  พุทธศักราช 2550
5) หลักความสอดคล้องอุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
สอดคล้องกับสาระบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช   2542  และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3. ข้อมูลนักเรียน
  1.1 จำนวนนักเรียน
  ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน รวม หมายเหตุ
  ชาย หญิง  
อนุบาล 1 2 13 27 40 
อนุบาล 2 2 33 33 66 
                 รวม 4 46 60 106 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   1 2 21 20 41 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   2  2 31 29 60 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   3 2 30 30 60 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   4 2 23 30 53 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   5 2 29 39 68 
ชั้นประถมศึกษาปีที่   6 2 33 37 70 
รวมระดับประถมศึกษา 12 167 185 352 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    1 3 43 41 88 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    2 2 39 37 76 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    3 2 32 28 60 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7 114 106 220 
รวมทั้งสิ้น 22 327 351 678 
                                                                                                                      ข้อมูล  10   มิถุนายน  2553
   1.2  มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม    จำนวน    58     คน
   1.3  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ      จำนวน    81     คน
   1.4  มีนักเรียนปัญญาเลิศ                              จำนวน    58     คน
   1.5  จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน (เฉลี่ย)     จำนวน    31     คน
   1.6  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ      จำนวน   286    คน
   1.7  จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน    จำนวน     -       คน
   1.8  สถิติการขาดเรียน / เดือน (สูงสุด)     จำนวน    15    คน
   1.9  อัตราส่วนครู : นักเรียน           1 :  19    คน
1.10  จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนจำนวน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ) ประเภทผลงานทางวิชาการ  จำนวน 71  คน
4. ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ย
(ปี) หมายเหตุ
 ชาย หญิง ต่ำ
กว่า
ป.ตรี ป.
ตรี ป.บัณฑิต ป.
โท  
ผู้อำนวยการ - 1 - - - 1 55 
รองผู้อำนวยการ 1 - - 1 - - 54 
ครูประจำการ 6 26 - 30 - 2 50 
ครูช่วยราชการ - 1 - 1 - - - 
พนักงานธุรการ 1 - - - - - - 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ - - - - - - - 
พนักงานบริการ
(ช่างปูนชั้น 3) 1 - 1 - - - - 
รวม 9 28 1 32 - 3 50 
 37 1 32 - 3 50 
5. สภาพชุมชนโดยรวม 
5.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ
               • สภาพชุมชน รอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะทุ่งนา หนองน้ำสาธารณะ  หมู่บ้านหนองนาคำ
ร้านตัดผม   ร้านค้า  บ้านเรือนราษฎร 
  •  อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำนาเนื่องจากสภาพแวดล้อมเหมาะสม ประชากรร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำนา ร้อยละ 20 ประกอบอาชีพ รับจ้าง และค้าขาย  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย 38,900 บาท ต่อ ปี 
              • นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ 100   ประเพณี / ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ
บุญมหาชาติ  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่   พิธีแห่หลวงพ่อทองคำในวันสงกรานต์ บุญกฐิน ทอดเทียนเข้าพรรษา บุญผ้าป่า ฯลฯ
 5.2  ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง    ส่วนมากจบการศึกษา  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
 5.3  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน (ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน)
                 - โอกาส อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาคำ  วัดศรีทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ  ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านอาหาร  ร้านมินิมาร์ท โรงงานขนมจีน โรงงานน้ำแข็ง   ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ฯ ชุมชนมีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ เป็นอย่างดียิ่ง  
                 -  ข้อจำกัดของโรงเรียน ชุมชนมีความเสี่ยงต่อการจัดการเรียนรู้ เนื่องจาก ชุมชนยังมีสิ่งเสพติดประเภทสารระเหย (กาว)  และยาเสพติดประเภท 1   มีอบายมุข  การแต่งงานเมื่ออายุยังน้อยทำให้สภาพครอบครัว มีสถิติการหย่าร้างสูง  ทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น เด็ก ๆ ต้องอาศัยอยู่กับตา ยาย ส่งผลให้การเรียนของนักเรียนมีปัญหาเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) จะไม่ยอมเชื่อฟัง ปู่ ย่า ตา ยาย ทำให้ขาดเรียนบ่อย นอกจากนั้น มีร้านเกมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไม่ห่างโรงเรียนไม่เกิน 500 เมตร  
6.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
       โรงเรียนบ้านหนองนาคำ  จัดสอนตาม หลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองนาคำ  พุทธศักราช 2552  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551    โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน   ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
6.1 โครงสร้างเวลาเรียน / ปี
              หลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองนาคำ  พุทธศักราช 2552  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551    กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน / ปี ดังนี้
      1. ด้านผู้เรียน
 1.   นักเรียนร้อยละ 96  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.   นักเรียนร้อยละ 96  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3.   นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
4.   นักเรียนร้อยละ 96 สามารถร่วมกันทำงานเป็นทีมได้
5.   นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
              6.  ผู้เรียนร้อยละ  80 มีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
              7.  ผู้เรียนร้อยละ  80 สรุปความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ
              8.  ผู้เรียนร้อยละ  80  สามารถจัดลำดับข้อมูล  ได้อย่างถูกต้อง
              9.  ผู้เรียนร้อยละ  80 สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้อง
            10.  ผู้เรียนร้อยละ  80  สามารถพูดหน้าชั้นได้ตามที่กำหนด
            11.  ผู้เรียนมีผลการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนทุกกลุ่มสาระเฉลี่ย  ร้อยละ  75  
 เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาอังกฤษ
80 75 75 78  78 82 82 80 75
   
12. ผู้เรียนร้อยละ  80  มีความรู้และมีสมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสูตร และนำความรู้มาใช้
        ในชีวิตประจำวันได้
            13.  ผู้เรียนร้อยละ  80  ที่แสวงหาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
                  โรงเรียน
            14.  ผู้เรียนร้อยละ 90  มีร่างกายแข็งแรงและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
            15.  ผู้เรียนร้อยละ 96   มีน้ำหนัก  ส่วนสูงได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
                   กระทรวงสาธารณสุข
            16.  ผู้เรียนร้อยละ  98  ชอบดนตรี  กีฬา
            17.  ผู้เรียนร้อยละ  80  รักและสนใจงานศิลปะและการวาดภาพ
            18.  ผู้เรียนร้อยละ 98 มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน
                   อบายมุข
              2. ด้านครู
1.  ครูร้อยละ  100  มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.  ครูร้อยละ   96   มีรับผิดชอบงานตรงตามความสามารถ  ความถนัด
3.  ครูร้อยละ   96   มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
4.  ครูร้อยละ   96   มีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน
5.  ครู ร้อยละ  96  สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกกลุ่มสาระ
     การเรียนรู้
 6.  ครูร้อยละ   90   จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง
 7.  ครูร้อยละ   96  นำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
 8.  ครูร้อยละ   80   สามารถสื่อคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
       3. ด้านการบริหารจัดการ
    1.   ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม  มีภาวะผู้นำ และมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการทำงาน
  2.   สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหาร  มีคำสั่งมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
   3.  สถานศึกษามีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้อง
                          กับความต้องการของท้องถิ่นและนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
          4.  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในมีระบบกลไกและการตรวจสอบ
                                ติดตามคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
               5.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
                    (School Base Management :SBM)
  6.  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารแบบวงจรคุณภาพ  PDCA
              7.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  ความต้องการของผู้เรียน
                   ชุมชน และสังคม
              8. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 9.   สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมอย่างหลากหลาย
              10. สถานศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  อย่างน้อย  40  เครื่อง
              4.   ด้านการพัฒนาชุมชน
1.  สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
2.  สถานศึกษาประสานงานและร่วมมือกับชุมชน และองค์กรอื่นในการพัฒนาผู้เรียน
                   คุณภาพการศึกษา
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
           -   โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
           -   โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
        -   โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้บรรลุมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
                                             ขั้นพื้นฐาน  8 กลุ่มสาระ โดยเน้น 5 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์
                                              คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ 
                                              (ภาษาอังกฤษ)
-   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
-   โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล  
-   โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
-   โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
                                   เศรษฐกิจพอเพียง
-   โครงการส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นไทยใน สถาบันชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และ
     การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์    เป็นประมุข   
-   โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ไทย  สังคม
    ประชาธิปไตย
-  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในสถาน  ศึกษาและแก้ไข  ปัญหา
     ยาเสพติด 
                                         -  โครงการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
                                             พอเพียง
              กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-   โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
-   โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-   โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิเศษ
-   โครงการรณรงค์เกณฑ์เข้าเรียนและการศึกษาต่อ
-   โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ
           กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
              - โครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรการทางการศึกษา
             กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
-  โครงการนิเทศ   ติดตาม   การปฏิบัติงานของ    ข้าราชการครูในโรงเรียน
-  โครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน  
-  โครงการส่งเสริมการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
-  โครงการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
เป้าหมาย          1.  ผู้เรียนร้อยละ 96 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสถาบัน
2.  ผู้เรียนร้อยละ 96 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ พุทธศักราช 2552 
           3.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
กลยุทธ์ที่   2     ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
                         พอเพียง  
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
1.  โครงการส่งเสริมจิตสำนึกในความเป็นไทยใน
     สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองใน
     ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
       -   กิจกรรมทักทายยามเช้า
       -  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
        -  กิจกรรมปลุกจิตสำนึกรักชาติ
       -  กิจกรรมวันสำคัญ
       -  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียน 1. ผู้เรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญู  เมตตา
    กรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3. ผู้เรียนมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ
    ของโรงเรียน
4. ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
2.  โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
     ประวัติศาสตร์ไทย สังคมประชาธิปไตย
2.  โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
       ประวัติศาสตร์ไทย สังคมประชาธิปไตย
        - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
        - กิจกรรมทันข่าวทันเหตุการณ์
3.  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา
      และแก้ไขปัญหายาเสพติด 1. ผู้เรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ผู้เรียนปลอดยาเสพติด
     และมีความรับผิดชอบ
5.  ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักประหยัด ใช้สิ่งของ
     ส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
6.   ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
      เศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้ใน
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย          1. ผู้เรียนร้อยละ 96  รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
                        2.  ผู้เรียนร้อยละ 96  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่   2    ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
1.  โครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน
        - กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
        - กิจกรรมทันพัฒนาและซ่อมแซมอาคารสถานที่
 1. ผู้เรียนรู้คุณค่าและตระหนักถึงผลกระทบต่อ
    สิ่งแวดล้อม
2.  ผู้เรียนมีส่วน ร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา
     สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
                         อาชีพสุจริต
เป้าหมาย          1. ผู้เรียนร้อยละ  80   มีทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
       2. ผู้เรียนร้อยละ  96  สามารถร่วมกันทำงานเป็นทีมได้
       3.  ผู้เรียนร้อยละ 100  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
กลยุทธ์ที่   2     ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
 กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 2.  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - กิจกรรมค่ายคุณธรรม      - กิจกรรมโรงเรียนสีขาว      
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา - กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ   1. ผู้เรียนมีทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
2. ผู้เรียนสามารถร่วมกันทำงานเป็นทีมได้
3.  ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
                        คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย    1.  ผู้เรียนร้อยละ   80  มีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
2.  ผู้เรียนร้อยละ 80  สรุปความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ
3.  ผู้เรียนร้อยละ 80  สามารถจัดลำดับข้อมูล  ได้อย่างถูกต้อง
4.  ผู้เรียนร้อยละ 80  สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้อง
   5. ผู้เรียน ร้อยละ 80  สามารถวิจารณ์ที่สิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้บรรลุ
    มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    8 กลุ่มสาระ โดยเน้น 5 กลุ่มสาระหลัก คือ
    ภาษาไทย   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา ฯ
    และ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  1.  ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
2.  ผู้เรียนสรุปความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ
3.  ผู้เรียนสามารถจัดลำดับข้อมูล  ได้อย่าง
     ถูกต้อง
4.  ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง
     หมวดหมู่ ได้อย่างถูกต้อง
5. ผู้เรียนสามารถวิจารณ์ที่สิ่งที่ได้เรียนรู้ โดย
     ผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล
มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
เป้าหมาย         1.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ให้มีความสามารถตามสมรรถนะที่สำคัญ ตามหลักสูตรแกนกลาง
                             การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
                       2.  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีผลการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เฉลี่ย  ร้อยละ  75  ขึ้นไป
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้บรรลุมาตรฐาน
    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   8 กลุ่มสาระ โดย
    เน้น 5 กลุ่มสาระหลัก คือ     ภาษาไทย   คณิตศาสตร์
    วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ
    ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ  75 
     ทุกกลุ่มสาระ
2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
3.  ผู้เรียนได้รางวัลเหรียญทองแดงขึ้นไปใน
     การแข่งขันทักษะระดับเขตการศึกษา
4.  ผู้เรียนอ่านหนังสือออก  เขียนได้
5.  ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการ
     ตาม หลักสูตร ฯ  
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักษาการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย         1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ในทุกระดับชั้นสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้เหมาะสมตามวัย
                        2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกในการแสวงหาความรู้
        3. ผู้เรียน ร้อยละ 96 มีสมุดบันทึกสรุปประเด็นจดบันทึกข้อมูลจากการอ่าน
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
     ประวัติศาสตร์ไทย สังคมประชาธิปไตย
        - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
 3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
 1.  ผู้เรียนมีสมุดบันทึกสรุปประเด็นจดบันทึก
    ข้อมูลจากการอ่าน
2.  ผู้เรียนมีนิสัยรักษาการอ่าน  การเขียน
2.  ผู้เรียนแสวงหาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
    ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

มาตรฐานที่  7  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
เป้าหมาย    1. ผู้เรียนร้อยละ 80  มีร่างกายแข็งแรงและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  2.  ผู้เรียนร้อยละ 96  มีน้ำหนัก  ส่วนสูงได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
                  3.  ผู้เรียนร้อยละ  96  มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด   การพนัน อบายมุข
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
     โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมใน
      สถานศึกษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด
        - กิจกรรมค่ายคุณธรรม
        - กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
        - กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
 1. ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรงและออกกำลังกาย
    อย่างสม่ำเสมอ
2.  ผู้เรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูงได้ตามเกณฑ์
     มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
     สาธารณสุข
3.  ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และไม่ยุ่ง
     เกี่ยวกับยาเสพติด   การพนัน อบายมุข
มาตรฐานที่  8  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี  และ กีฬา
เป้าหมาย     1.  ผู้เรียนร้อยละ  96  รักและสนใจงานศิลปะและการวาดภาพ
  2.  ผู้เรียน ร้อยละ 96  ชอบการฟังดนตรี  ฟังเพลง และ ชอบร้องเพลง
   3.  ผู้เรียน ร้อยละ  96  ชอบการเล่นกีฬา
กลยุทธ์ที่   2     ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
1.  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมใน
      สถานศึกษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด
        - กิจกรรมค่ายคุณธรรม
        - กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
        - กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
        - กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
        -  กิจกรรม วงดนตรีโปงลาง
2.   โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
 1.  ผู้เรียนรักและสนใจงานศิลปะและการวาด
     ภาพผู้เรียนชอบการฟังดนตรี  ฟังเพลง และ
     ชอบร้องเพลง3.  ผู้เรียนชอบการเล่นกีฬา

2.2.   มาตรฐานด้านการเรียนการสอน
มาตรฐานที่  9   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงาน ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนา
                         ตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดี และ มีครูเพียงพอ
เป้าหมาย           1.  ครูร้อยละ  100  มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
       2.  ครูร้อยละ  96  รับผิดชอบงานตรงตามความสามารถ  ความถนัด
       3.  ครูร้อยละ  80   เข้ารับการพัฒนาอย่าสงน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี
.      4.  ครูร้อยละ  80   เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน
กลยุทธ์ที่   4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ปฏิบัติราชการ
2. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและ  บุคลากร
    ทางการศึกษา  1.  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตาม  
     จรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.  ครูรับผิดชอบงานตรงตามความสามารถความ
     ถนัด
3.  ครูเข้ารับการพัฒนาอย่าสงน้อย  20 ชั่วโมง
     ต่อปี
4.  ครูเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน
มาตรฐานที่ 10  ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป้าหมาย     1. ครูร้อยละ  95  สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกกลุ่มสาระ
    2. ครูร้อยละ 75 จัดทำวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียน
    3. ครูร้อยละ 95  นำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
    4. ครูร้อยละ 80  สามารถสื่อคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 5. ครูร้อยละ 80  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่   4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
1.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.  โครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากร
     ทางการศึกษา
 1. ครู  95  สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น
     ผู้เรียน เป็นสำคัญ ทุกกลุ่มสาระ
2. ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียน
3. ครูนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียน
    การสอนและพัฒนาผู้เรียน
4. ครูสามารถสื่อคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัด
    การเรียนการสอน
5. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
    สำคัญ
2.3    มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 11  ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และ มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย          1.  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม  มีภาวะผู้นำ และมีความมุ่งมั่นและ อุทิศตนในการบริหาร
                         2.  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
                              ประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
1.  โครงการนิเทศ   ติดตาม   การปฏิบัติงานของ  
       ข้าราชการครูในโรงเรียน
2.  โครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน  
3.  โครงการส่งเสริมการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
4.  โครงการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
 1.  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม  มีภาวะผู้นำ
     และมีความมุ่งมั่นและ อุทิศตนในการบริหาร
2.  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ
     อย่าง เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
     และประสิทธิผล
4.   ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ผลสำเร็จ
ค่าเฉลี่ยของร้อยละ ระดับคุณภาพ
  ปรับปรุง
1 พอใช้
2 ดี
3 ดีมาก
4
มาตรฐานที่  17   สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
17.1  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และ
         ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 95    
17.2  สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  และชุมชน  เข้ามามี
         ส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา   95    
สรุปผลการประเมินค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ และระดับคุณภาพ               95    
ปรับค่าเฉลี่ยเป็น 4 สเกลตามเกณฑ์ / 25 ระบุตามระดับคุณภาพ 3.80    
มาตรฐานที่  18  สถานศึกษามีการร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และ
                          องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของชุมชน
18.1  เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 95    
18.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 95    
สรุปผลการประเมินค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ และระดับคุณภาพ               95    
ปรับค่าเฉลี่ยเป็น 4 สเกลตามเกณฑ์ / 25 ระบุตามระดับคุณภาพ  3.80    
    บทที่    4
สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้
4.1  สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองนาคำ ในปีการศึกษา  2553  ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2553-2556)  แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2554   โรงเรียนได้นำหลักการบริหารจัดการศึกษาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)   การบริการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และการบริหารวงจรคุณภาพ PDCA  อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง และคณะครู  ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จในระดับดีมาก ทำให้ได้รับความชื่นชมจากหน่วยงานทางราชการ เอกชน ชุมชน  เครือข่ายผู้ปกครองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียนภายในกลุ่ม และ โรงเรียนอื่น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  และได้เป็นตัวแทนกลุ่มเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่   จำนวน 45  รายการ  เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  21 รายการ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับประเทศ 1 รายการ คือกิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ช่วงชั้นที่  2 จนได้รับรางวัลมาตรฐานเหรียญเงิน ชุมชนมีความเข้มแข็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาโรงเรียน ได้ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จนรอบ
 
4.2  ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น
ด้านผู้บริหาร  มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์  มีความสามารถในการนำหลักการบริหารสมัยใหม่  มาใช้ในการบริหารจัดการ อาทิ การบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  การบริหารตามหลักธรรมภิบาล (Good governance)  การบริหารตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)      
ด้านครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการการสอน   มีวุฒิ มีคุณสมบัติดีเด่นในเฉพาะด้าน
ทำให้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  ทำให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ได้รับรางวัลครูดีใจดวงใจ 1 คน  ครูผู้สอนดีเด่น  1  คน  และ ได้เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน  15  คน ในรอบปีที่ผ่านมา
ด้านวิชาการ  โรงเรียนเป็นผู้นำทางวิชาการ ในกลุ่มโรงเรียนนาคำขอนกว้าง  ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   ในปีการศึกษา 2553  โรงเรียนได้รับเหรียญรางวัลการ     การแข่งขันทักษะการประกวดแข่งขันความเป็นเลิศและทักษะทางวิชาการนักเรียน ในระดับกลุ่มโรงเรียน    เหรียญทอง 45    ในระดับเขตพื้นที่  เหรียญทอง  21 เหรียญ เหรียญเงิน 15 เหรียญ  เหรียญทองแดง
3  เหรียญ 
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหรียญทอง  4   เหรียญ  เหรียญเงิน   2   เหรียญ และในระดับประเทศ ได้รางวัลเหรียญเงิน   กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว   ช่วงชั้นที่  2   
 ด้านผู้เรียน   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม  สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนทั้งด้านวิชาการ
จนได้รับเหรียญรางวัลมาตรฐานทั้งระดับเหรียญทอง  มาตรฐานเหรียญเงิน และมาตรฐานเหรียญทองแดง
ในด้านกีฬา  นักเรียนได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬากลุ่มเกือบทุกประเภท  
ด้านชุมแห่งการเรียนรู้   ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียน ได้รับการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเป็นวิทยากรสอนการเล่นดนตรีพื้นเมือง  ได้แก่  พิณ  แคน โหวต โปงลาง  กลองยาว  ฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  นอกจากนั้นยังร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในการจัดหางบประมาณสร้างถนนคอนกรีต จนรอบโรงเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
 สถานศึกษา  มีสื่อ เทคโนโลยี ได้แก่  คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน  และยังไม่มี การนำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนยังไม่หลากหลาย
 ครูผู้สอน   การนำปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน ไม่ต่อเนื่อง  นำสื่อ ICT มาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนค่อนข้างน้อย   นอกจากนั้น ครูยังขาดการทักษะกาสรผลิตสื่อ CAI  และการผลิตสื่อที่ทันสมัยในรูปแบบอื่น ๆ
 ผู้เรียน  การเรียนรู้ผ่านสื่อ เทคโนโลยี   ค่อนข้างน้อย  ผู้เรียนระดับช่วงชั้นที่ 3  ยังขาดความรับผิดชอบในการเรียนรู้
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา   ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 3   (พุทธศักราช  2553 – 2556)
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554   และการทดสอบระดับชาติ (O-NET.) ยังต้องปรับปรุง
ด้านชุมแห่งการเรียนรู้  โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่มีอบายมุขประเภทสารระเหย (กาว) ที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน  สภาพครอบครัวอย่าร้าง   เป็นผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
4.3  แนวทางในการพัฒนาในอนาคต
  แนวทางใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในอนาคต โรงเรียนได้จัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  4  ปี     ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฉบับที่  3  (พ.ศ. 2553 -2556)  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทั้ง   5   ด้าน คือ  ด้านผู้เรียน  ด้านครูผู้สอน  ด้านผู้บริหาร  ด้านแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน  โรงเรียนได้มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ใน  5 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ทั้งในการทดสอบระดับสถานศึกษา และระดับชาติ NT / O-NET    จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านสื่อ Internet  ความเร็วสูง  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มากขึ้น
 ด้านหลักสูตรสถานศึกษา  ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน ที่สนองความต้องการของท้องถิ่น  แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการการเรียนการสอนตามนโยบายของทางรัฐบาล
 ด้านผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียน  โรงเรียนจะต้องจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะกลุ่มต่อไป
 ด้านบุคลากร  จะพัฒนาครู ให้สามารถผลิต CAI  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ ICT  มาใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น  
 ด้านแหล่งเรียนในโรงเรียน   จะปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนทุกห้องให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีคุณภาพ   ร่มรื่น สวยงาม และมีความปลอดภัย และจะนำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด
4.4  ความต้องการการช่วยเหลือ  ด้านงบประมาณ 
1.  สนับสนุนการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  ได้แก่
1.1  คอมพิวเตอร์  จำนวน 40 เครื่อง  
1.2 การติดตั้ง Internet ความเร็วสูง  
2.  งบประมาณสนับสนุนสร้างอาคารเรียนแทนอาคารเรียนเก่า ที่สร้างมาเมื่อปี พ.ศ. 2518 และ
ปี 2519  ที่ชำรุด ทรุดโทรม เป็นอันตรายแก่นักเรียน และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
3.  งบประมาณ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์  โดยปูพื้นกระเบื้องกระเบื้องมุงหลังคาใหม่
งบประมาณ   500,000 บาท
วิเคราะห์สถานศึกษาจัดการศึกษา  
ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่น
-  ผู้เรียน  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ  กีฬา
-  ครู    มีความรู้ความสามารถตรงกับงาน
   ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  มีความมุ่งมั่นในการสอน
    เสียสละ   เข้ากับชุมชน   ได้ดี
-  ผู้บริหาร   มีภาวะผู้นำ มีความสามารถใน
  การบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาที่ใช้โรงเรียน
  เป็นฐาน (SBM) การบริหารระบบคุณภาพ PDCA
  และ การบริหารแบบธรรมาภิบาล  (Good  Government)   จุดควรพัฒนา
    -    ความรับผิดชอบของนักเรียน
    -    สื่อด้านเทคโนโลยีไม่เพียงพอ
    -   การเรียนรู้ผ่านเครือข่าย   Internet
    -    การผลิตสื่อ/ นวัตกรรมของครู
    -   ทักษะการอ่านภาษาไทย
    -   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
    -   การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
        การเรียนการสอนให้มากขึ้น
    -   บุคลากรด้านดนตรี
โอกาส
    ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อ
    การเรียนรู้   ได้แก่
-  วัด
-  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
-  สถานีอนามัย
-  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่น ที่ดีงาม
        -  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนการสอน อุปสรรค
  ชุมชนมีแหล่งอบายมุข สภาพครอบครัว
   ได้แก่
  -  สภาพครอบครัวหย่าร้าง
  -  สภาพเศรษฐกิจยากจน
  -  ร้านเกมคอมพิวเตอร์ / สนุกเกอร์
  -  ยาเสพติด พวกสาระระเหย  บุหรี่ ในชุมชน
  -  การพนัน
  -  งบประมาณไม่เพียงพอ  ไม่เพียงพอ
ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา
ภาคผนวก
  1. ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2553
2. รายงานการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2553
3.  การเปรียบเทียบรายงานประเมินตนเอง และผลการประเมินภายนอก  ปีการศึกษา 2553         
4. คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองนาคำ
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. คำรับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา       
  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2553
โดยภาพรวมของโรงเรียนทั้งหมด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 เป้าหมาย
แผนพัฒนาคุณภาพ
ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2553-2556) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ผลการพัฒนา
 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2552
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2553
 
ภาษาไทย 80 72.14 76.43 + 4.00
คณิตศาสตร์ 75 72.14 71.77 - 0.37
วิทยาศาสตร์ 75 70.56 76.34 + 5.78
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 78 77.54 78.15 + 0.61
ประวัติศาสตร์ 78 68.29 77.46 + 9.17
สุขศึกษาและพลศึกษา 82 76.37 80.81 + 4.47
ศิลปะ 82 75.53 78.44 + 2.91
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 75.96 80.20 + 4.24
ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ) 75 67.96 71.80 + 3.84
เฉลี่ย/ ร้อยละ  78 72.94  76,82 + 3.88
                                                                               ที่มา : สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2553
สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมของโรงเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2553   ปรากฏว่า ทุกกลุ่มสารระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2552   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ยกเว้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงที่สุด  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  80.81   กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนรู้ต่ำสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  71.77
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีผลการพัฒนามากที่สุดเรียงจากมากไปหาน้อย คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2553  แยกตามระดับชั้น
ระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 เป้าหมาย
แผนพัฒนาคุณภาพ
ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2553-2556) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
  ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ผลการพัฒนา
ภาษาไทย 78 72.14 77.14 + 5.00
คณิตศาสตร์ 75 72.14 74.38 + 2.24
วิทยาศาสตร์ 75 70.56 76.74 + 6.18
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 78 77.54 78.92 + 1.38
ประวัติศาสตร์ 78 68.29 78.36 + 10.07
สุขศึกษาและพลศึกษา 82 76.37 79.29 + 2.92
ศิลปะ 82 75.53 80.44 + 4.91
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 78 75.96 77.38 + 1.42
ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ) 75 67.96 73.72 + 5.76
เฉลี่ย/ ร้อยละ  78 72.94 77.37 + 4.43
ที่มา : สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2553
 สรุปผลการพัฒนา ปรากฏว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2553 สูงขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2552  ร้อยละ  4.43   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 80.44   น้อยที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 73.72  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการพัฒนามากที่สุด คือ วิชาประวัติศาสตร์  พัฒนาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.07   น้อยที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 เป้าหมาย
แผนพัฒนาคุณภาพ
ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2553-2556) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
  ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ผลการพัฒนา
ภาษาไทย 78 70.34 76.67 + 6.33
คณิตศาสตร์ 75 70.52 68.57 - 1.95
วิทยาศาสตร์ 75 68.14 76.47 + 8.33
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 78 76.67 73.95 - 2.72
ประวัติศาสตร์ 78 69.19 77.91 + 8.72
สุขศึกษาและพลศึกษา 82 77.66 80.31 + 2.65
ศิลปะ 82 75.79 79.11 + 3.32
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 78 76.04 79.26 + 3.22
ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ) 75 69.19 72.44 + 3.25
เฉลี่ย/ ร้อยละ  78 72.58 76.08 + 3.50
ที่มา : สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2553
 สรุปผลการพัฒนา ปรากฏว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2553 สูงขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2552 ร้อยละ  3.50   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ร้อยละ 80.31  น้อยที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ร้อยละ 68.57  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการพัฒนามากที่สุด คือ วิชาประวัติศาสตร์  พัฒนาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.72   กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่มีการพัฒนา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
  จากการจัดกิจกรรม/โครงการตลอดปีการศึกษา 2553  ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน  3 – 4
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียนได้ระดับผลการเรียน 3-4 
ร้อยละ
ของนักเรียน
ที่ต้อง
แก้ไข
ผลการเรียน

  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  ฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับประถมศึกษา
ป.1 40 77.50 70 92.50 67.50 82.50 75 100 100 69.90 -
ป.2 58 87.93 93.11 100 98.27 74.13 98.28 100 87.94 87.94 -
ป.3 58 82.75 81.04 84.49 89.65 68.97 89.66 100 91.39 62.07 -
ป.4 58 51.92 34.61 73.07 90.38 92.30 84.62 78.89 70.76 55.76 -
ป.5 65 86.19 79.23 84.61 84.62 100 95.38 87.70 72.31 52.31 -
ป.6 65 76.92 67.68 80.01 86.18 98.48 90.78 100 90.72 67.69 -
รวม 344 77.20 70.95 85.78 86.10 96.06 98.95 94.43 85.52 65.95 -
ระดับมัธยมศึกษา           -
ม.1 87 54.28 32.18 92.40 75.68 60.00 96.97 99.95 90.91 36.73 18.27
ม.2 81 76.06 47.50 93.93 60.86 53.37 77.55 78.97 100 55.37 14.58
ม.3 59 66.74 50.44 74.44 34.18 44.35 99.99 68.13 95.79 68.81 1.18
           รวม 227 65.69 43.37 86.92 56.91 52.57 91.50 91.02 95.57 53.64 11.34
รวมทั้ง
โรงเรียน 571 71.45 57.16 86.35 71.51 74.32 95.23 92.73 90.55 59.80 11.34

ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2553
วิชาและสาระ จำนวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
   
ภาษาไทย 64 100 21.58
คณิตศาสตร์ 64 100 23.75
วิทยาศาสตร์ 64 100 33.44
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 64 100 38.50
สุขศึกษาและพลศึกษา 64 100 50.16
ศิลปะ 64 100 37.66
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 64 100 47.66
ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ) 64 100 14.22

ลการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2553
วิชาและสาระ จำนวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
   
ภาษาไทย 55 100 38.51
คณิตศาสตร์ 55 100 18.04
วิทยาศาสตร์ 55 100 22.82
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 55 100 31.82
สุขศึกษาและพลศึกษา 55 100 70.82
ศิลปะ 55 100 26.27
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 55 100 44.36
ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ) 55 100 12.15
 
     ที่มา : รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
                                                                                (สทศ. NIETS)  ปีการศึกษา 2553
การเปรียบเทียบรายงานประเมินตนเอง และผลการประเมินภายนอก
ปีการศึกษา 25553 
มาตรฐานการศึกษาการศึกษาระดับปฐมวัย
การประเมินตนเอง การประเมินภายนอกรอบสอง ความสอดคล้อง
มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1      ดีมาก มาตรฐานที่ 1 ผลการประเมิน   ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 2      ดีมาก  
มาตรฐานที่ 3      ดีมาก มาตรฐานที่ 7  ผลการประเมิน  ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 4      ดีมาก มาตรฐานที่ 4  ผลการประเมิน  ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 5      ดีมาก มาตรฐานที่ 5  ผลการประเมิน  ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 6      ดีมาก มาตรฐานที่ 6  ผลการประเมิน  ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 7      ดีมาก มาตรฐานที่ 2  ผลการประเมิน  ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 8      ดีมาก มาตรฐานที่ 3  ผลการประเมิน  ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานด้าน
การเรียนการสอน มาตรฐานด้าน  ด้านครู 
มาตรฐานที่ 9      ดีมาก มาตรฐานที่ 8  ผลการประเมิน ดีมาก สอดคล้อง
มาตรบานที่ 10    ดีมาก มาตรฐานที่  9  ผลการประเมิน  ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานด้านการบริหารและ
การจัดการศึกษา มาตรฐานด้าน ผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ 11     ดีมาก มาตรฐานที่ 10  ผลการประเมิน  ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 12     ดีมาก มาตรฐานที่ 11 ผลการประเมิน  ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 13     ดีมาก  
มาตรฐานที่ 14     ดี มาก มาตรฐานที่ 12  ผลการประเมิน  ดีมาก
มาตรฐานที่ 13   ผลการประเมิน ดีมาก สอดคล้อง
สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 15     ดีมาก  
มาตรฐานที่ 16     ดีมาก  
มาตรฐาน
ด้านการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ 17    ดีมาก มาตรฐานที่ 14  ผลการประเมิน ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 18    ดีมาก  
การเปรียบเทียบรายงานประเมินตนเอง และผลการประเมินภายนอก
ปีการศึกษา 25553 
มาตรฐานการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา
การประเมินตนเอง การประเมินภายนอกรอบสอง ความสอดคล้อง
มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1        ดีมาก มาตรฐานที่ 1 ผลการประเมิน    ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 2        ดีมาก  
มาตรฐานที่ 3        ดีมาก มาตรฐานที่ 7  ผลการประเมิน   ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 4        ดีมาก มาตรฐานที่ 4  ผลการประเมิน   ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 5        ดี มาตรฐานที่ 5  ผลการประเมิน   พอใช้ ไม่สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 6        ดีมาก มาตรฐานที่ 6  ผลการประเมิน   ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 7        ดีมมาก มาตรฐานที่ 2  ผลการประเมิน   ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 8        ดีมาก มาตรฐานที่ 3  ผลการประเมิน   ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานด้าน 
การเรียนการสอน มาตรฐานด้าน  ด้านครู 
มาตรฐานที่ 9       ดีมาก มาตรฐานที่ 8  ผลการประเมิน    ดีมาก สอดคล้อง
มาตรบานที่ 10     ดีมาก มาตรฐานที่  9  ผลการประเมิน   ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานด้าน ผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ 11     ดีมาก มาตรฐานที่ 10  ผลการประเมิน  ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 12     ดีมาก มาตรฐานที่ 11 ผลการประเมิน   ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 13     ดีมาก  
มาตรฐานที่ 14     ดีมาก มาตรฐานที่ 12  ผลการประเมิน  ดีมาก
มาตรฐานที่ 13   ผลการประเมิน ดีมาก สอดคล้อง
สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 15     ดีมาก  
มาตรฐานที่ 16     ดีมาก  
มาตรฐาน
ด้านการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ 17     ดีมาก มาตรฐานที่ 14  ผลการประเมิน  ดีมาก สอดคล้อง
มาตรฐานที่ 18     ดีมาก  
 
คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองนาคำ
ที่          / 2553
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2553
-------------------------         
  ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2549 – 2552   โรงเรียนบ้านหนองนาคำ  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา โดยได้จัดให้มีแผนงาน / โครงการ/ กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2553 นั้น   ได้บริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทั้ง 4  ด้าน และเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้ง 18 มาตรฐาน 
 บัดนี้ การดำเนินดำเนินการ ได้ถึงระยะเวลาที่ทางโรงเรียนจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ทั้ง 18 มาตรฐานให้แล้วเสร็จ  และเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  โรงเรียนจึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการอำนวยการ    มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามผล     ประกอบด้วย
              1.1  นายสมใจ  เพชรชู                  กรรมการสถานศึกษา          ประธานกรรมการ
1.2  นายบุญพุฒ  ไพลออ               กรรมการสถานศึกษา          รองประธาน
1.3  นายอุดม  ชาวยศ  ครู       รองประธาน
1.4  นางสุภาพรรณ  วีรวัฒนา ครู       กรรมการ
1.5  นางจุฑาทิพย์  วาทะสิทธิ์ ครู       กรรมการ
1.6  นางวิลาวัณย์  อุทามนตรี ครู       กรรมการ
1.7  นายธรรมนอง  อินทนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการ/เลขานุการ
2.  คณะกรรมการดำเนินงาน   มีหน้าที่ วางแผนและดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานอ้างอิง  ภาพกิจกรรม   ทั้ง 18  มาตรฐาน  แล้วจัดทำรายงานประจำปี  ปีการศึกษา 2553  ประกอบด้วย
       2.1  ระดับปฐมวัย      
 1.  นางพรรณงาม  เกษตร              ครู                    ประธานกรรมการ
2.  นางสุขี  คำแปง  ครู   รองประธานกรรมการ
3.  นางกรรณิการ์  บุญกาวงศ์ ครู     กรรมการ
4.  นางมะลิวัลย์  ขมิ้นเครือ ครู     กรรมการ/ เลขานุการ
    2.2   ระดับประถมและมัธยมศึกษาศึกษา
  1.  นางวิลาวัณย์  อุทามนตรี ครู   ประธานกรรมการ
               2.  นางจุฑาทิพ  วาทะสิทธิ์            ครู   รองประธานกรรมการ
3.  นางสุภาพรรณ  วีรวัฒนา  ครู                กรรมการ
4.  นางแสงจันทร์  สิทธิพิสัย          ครู   กรรมการ
5.  นางบุษราภรณ์  ราสุโส  ครู   กรรมการ / เลขานุการ  
ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง  ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ  และให้สรุปจัดทำรายงานประจำปี  ให้แล้วเสร็จภายใน  30  เมษายน  2554
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  สั่ง    ณ    วันที่  1   มีนาคม   พ.ศ. 2553
       ลงชื่อ
                  (นางณิชชา  บุญเรืองศรี)
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำ
ข้อความ (0)Add Comment

เขียนข้อความ
smaller | bigger

busy
 

ข่าวการศึกษา